بازی های کرم آینده: Soakers تابستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

این یک تابستان گرم است و راه بهتر برای خنک کردن آن با پرتاب بالون های آب در هر یک از دیگر.
چلپ چلوپ یا دفاع با Phineas و Ferb Summerakers


کنترل بازی:
در بازی

Funny Future-worm