بازی های کرم آینده: Robo Carp بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک پسر از امروز و یک کرم از فردا جعبه ناهار ماشین خود را مستقیما به قلب ماجراجویی پرواز!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Future-worm