جنگنده خزدار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

گربه خود را انتخاب کنید و وارد لیگ کشتی از شهر Suntown به. ارتقا گربه خود را 'مهارت ها و خرید اقلام از موجودی به قدرت تا قهرمان خود را!

کنترل بازی:

را فشار داده و نگه دارید ماوس برای به دست آوردن قدرت، و سپس حرکت دادن ماوس به دشمن خود را به انتشار رسید.

FightingAdventureActionPurchase Equipment UpgradesAnimalFurryFighter