پسر خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پسر به خوردن بستنی خود را

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillFoodTiming Funny