میوه شیدایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   100 100% with 10 votes

تست مهارت های خود را با این میوه گام بازی نواز سریع. مراقب باشید هر چند، ابتلا به میوه کمتر نمره خود را کاهش می دهد. میوه مورد رسیده است! برای گرفتن میوه سقوط، شما نیاز به فشار کلید مربوطه. با استفاده از کلید های arrow به شما کمک بچه ببر جمع آوری میوه ها به عنوان بسیاری که ممکن است! عجله!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند چپ و راست.

GirlFruitCollecting Girls