مصائب میوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سعی کنید برای مطابقت میوه از همان نوع با بیشترین سرعت ممکن.

کنترل بازی:
در بازی

Fruit Matching Match 3