رویه خامهای کیک یا شیرینی میوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا میوه رویه خامهای کیک یا شیرینی در کیک، و ایجاد یک کیک مشابه. انتخاب شکل کیک درست است، انجام شکر و تخم مرغ را با کرم، و ترتیب میوه بیش از آن است.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Matching FoodDecorateFood ServingAndroid FruitFrosting