منجمد خواهران استخر روز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   80 100% with 8 votes

آنا و السا در حال گذراندن یک خواهر بسیار مورد نیاز تنها روز با هم! نخست آنها تصمیم گرفته اند تا خود را با یک صورت و برخی از آرایش درخشان متنعم، و سپس آنها را هر انتخاب کردن یک لباس شنا زیبا و مدل موهای برای یک روز توسط استخر!

کنترل بازی:
در بازی

Dress-up Cartoon Frozen Girl MakeoverMakeup Frozen Sisters Pool