منجمد Kristoff مدل موهای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

منجمد Kristoff به شهرستان آمد و همه انسانها را تماشا کردند. آنها به خوبی لباس و شسته و رفته می باشد. او را خیلی دوست داشت و می خواهد برای انطباق با شیوه زندگی جدید است. با کمال تعجب او را به مدل موهای و سبک زندگی مغازه خود را وارد می شود، در حال حاضر این ها 'وظیفه خود را به او مدل موهای بزرگ را و پس از آن او را خوب با تغییر لباس خود را به من بدهید. کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Cartoon Frozen Girl Hair Frozen Kristoff Hairstyle