منجمد تب 'بازدید کنندگان ستون هدیه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

ترتیب بسته های هدیه به طوری که سه بار یا بیشتر از همان رنگ به صورت یک خط راست. کنترل: استفاده از پیکانهای چپ و راست به حرکت ستون. استفاده از فلش کردن به چرخه را از طریق بسته های هدیه.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Frozen Girl Matching Frozen Fever Gift Columns