منجمد السا نگاه برای ستاره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

ستاره سحر و جادو در کوه ها، عایشه، آنا و شربت با هم پراکنده به هر مکان برای جمع آوری این ستاره ها، استفاده از این ستاره سحر و جادو می تواند سحر و جادو اضافه کنید. کنترل: تنها استفاده از ماوس.

کنترل بازی:
در بازی

Frozen Girl Platform Frozen Elsa Look Star