منجمد آنا کودک دکتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

امروز، آنا خواهد شد مراقبت از اما پس از او را به بیمار احساس درمانگاه وارد کنند. او ممکن است امروز نیاز به کمک شما. کمک به او مراقبت از اما. اماده ای؟ کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Baby Frozen Girl Frozen Anna Doctor