از هیچ چیز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما فقط یک فرد تصادفی هستند، و شما به فکر زندگی است. این بازی، از هیچ چیز، همه چیز در مورد عبور افکار که شما هنگامی که شما در اتوبوس هستند، نوشیدن قهوه، و یا چیزی نیست که قابل توجه است. این بازی دوم انجام شده توسط نویسنده با استفاده از موتور Flixel است. لذت بردن.

کنترل بازی:
دستورالعمل: کلید های arrow: حرکت راه اندازی مجدد: را وارد کنید

Action