Freezy ماموت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما برای راهنمایی این ماموت به igloos گرم در این فیزیک بازی پازل سرد. شما 'تخم ریزی باید به مسدود کردن و یا unfreeze ماموت و اشیاء برای پیشبرد به سطح بعدی. کنترل: استفاده از موس خود را به سرما و یخ اشیاء.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Freezy Mammoth