بازی یک نفره بازی حجره آزاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   201 95.24% with 21 votes

ما را کلاسیک بازی کارت بازی حجره آزاد و نم نم آن را با سحر و جادو Freeonlinegames است. در این بازی کارت کلاسیک برای ساعت ها در پایان از دست دادن خودتان. هدف از این بازی است برای ساخت تا تمام کارت های بر روی پایه از آس به پادشاه کت و شلوار زیر. شما برنده هنگامی که تمام 52 کارت وجود دارد به شمع منتقل شد، 13. استفاده از موس خود را به حرکت کارت.

کنترل بازی:
هدف از این بازی است برای ساخت تا تمام کارت های بر روی پایه از آس به پادشاه کت و شلوار زیر. شما برنده هنگامی که تمام 52 کارت وجود دارد به شمع منتقل شد، 13. استفاده از موس خود را به حرکت کارت.

Solitaire Classic CardFreecell