فرمول خارج از جاده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

درایو حشره دار خود را بر روی تپه ها تا شما را با شتاب ستاره، جلوگیری از اوج، و پیروزی در برابر کامپیوتر.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو. فاصله - ترمز.

DrivingRacingObstacleFormulaOff-road