جنگل پری لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این پری جنگل زیبا را دوست دارد به پیراستن. او پرتاب حزب جنگل ویژه و دعوت تمام دوستان جنگل او است، او نیاز دارد در حال حاضر است برای پیدا کردن ساز و برگ کامل برای مناسبت. می تواند به شما کمک لباس او را تا

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpFaerieGirlsForestFairy