Flyzzz: به Callum آفتابپرست بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کمک به تغذیه به Callum آفتابپرست کور، با ابتلا به آن مگس مزاحم و زنبورهای با غرایز مارمولک حاد خود و زبان فوق العاده طولانی او!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillAnimalFlyzzzCallumChameleon