پرواز پرواز سنجاب 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

راه اندازی سنجاب، تا آنجا که ممکن است! جمع آوری پول نقد به روز رسانی تجهیزات خود را در مغازه. شما می توانید فقط در مورد همه چیز، پرتاب خود، جلوه های ویژه شما، سرازیری چتر نجات و بیشتر ارتقا دهید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FlyingPurchase Equipment UpgradesMouse SkillCollecting AnimalSquirrel