انفجار گل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

با کلیک بر روی کاشی های مشابه آن را از شبکه روشن است. سعی کنید برای روشن شدن شبکه قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleMatching FlowerAndroid Blast