جشن ماهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

جشن خود را در برخی از خوشمزه سفارشی ساخته شده و چاشنی زده دریای غذا. را انتخاب کنید از انواع مختلف ماهی، garnishs سس و طرف غذا با میگو، هشت پا، خرچنگ دریایی و سبزیجات تازه و جالب توجه کامل است.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی ماهی شناور، سس، چاشنی زدن و گزینه های سمت ظرف برای ایجاد یک خوشمزه، دهان آبیاری جشن ماهی برای خودتان.

Dress UpFishRestaurantCustomFishyFeast