ماز خوراک ماهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

کمک به ماهی کمی به در خروجی می رسند. لطفا جمع آوری حشرات در راه او.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند.

PuzzleAdventureEvadeFishAnimalMazeFeed