یافتن اعداد - چالش 9 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیدا کردن اعداد در داخل اتاق.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleKidsSeriesNumbersFindChallenge