Fig8 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

بازی دوچرخه سواری منحصر به فرد.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت.
، شیفت به کم کردن سرعت فرمان است.

ObstacleBicycleFig8