پیشنهادات ما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

راهنما خودتان را به انسان است.

کنترل بازی:
موس : حرکت

BloodWaterKilling FishAnimalBoatViolence