خیابان مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   117 61.11% with 18 votes

این منطقه مرکز زیبایی از محله! ساخت سالنهای زیبایی و چشمه های معدنی به جای شما و مشتریان شما. ارتقا موسسات خود را به طور منظم و سرمایه گذاری در محیط زیست برای افزایش درآمد خود را

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Purchase Equipment UpgradesGirlManagementGirlsFashionStreet