مد دختر فروش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

داشتن فروشگاه مد خود را بسیار عالی است، حتی اگر رئیس خود آن هنوز مهم است که به دنبال بهترین مطلق خود را برای زمانی که یک مشتری به فروشگاه می آید آن حتی بهتر از زمانی که خود را با پوشیدن نام تجاری خود را برای نشان دادن به مشتری زمانی که آنها در راه رفتن درب!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpFashionGirlStyleEasyDressDress UpSales