Griller مزرعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

BBQ برای شام؟ تنها زمانی که خوک ها پرواز ... کلیک کنید برای تنظیم زاویه و آتش توپ porky در حیوانات. هدف و ساقه با دقت عکس های کمتر استفاده می کنید، امتیاز بیشتری کسب می کنید. زمان برای یک کباب!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingAnimalFarmAndroid Griller