مزرعه اکسپرس 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   115 68.75% with 16 votes

به عنوان یک کشاورز در روستا، شما نیاز به همان اندازه از برداشت خود را به بازار به منظور ایجاد بیشترین پول، به عنوان بار زیادی به عنوان شما می توانید در تریلر خود حمل و خط تیره برای بازار، بیش از تپه ها و از طریق دره.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند و نوار فضا برای استفاده از استراحت.

DrivingPurchase Equipment UpgradesFruitObstacleSeriesTruckFoodFarmExpress