خانه فانتزی نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

آزمون از مهارت های خود را رعایت، برای تفاوت در کاخ فانتزی نگاه. سعی کنید به اشتباه نیست.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid FantasyHouseSpot