انقلاب F1 3D بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

معافیت دیوار صوتی سفر در سرعت های افراطی. تجربه هیجان رانندگی یک ماشین F1 از طریق آهنگ و مناظر کامل 3D

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

رانندگی و تعادل می باشد.

DrivingRacingObstacleRevolution