مانع از افراطی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

انجام stunts شدید برای تکمیل هر سطح.
هر سطح با اهداف جدید اختصاص داده شده است. کامل
وظیفه این برای باز کردن دیگر مانع است. باز کردن از
بعد از هر دو سطح. مطبوعات 1،2،3،4،5 و 6
انجام stunts در هوا. همه بهترین!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.
مطبوعات 1،2،3،4،5 و 6 به انجام stunts

DrivingMotorcycleStuntsExtreme