حافظه بی نهایت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   010

یک بازی حافظه با استفاده از یافته های جستجوی تصویر که مطابقت دارند کلمات کلیدی خود را. تنوع بی پایان، تنها با تخیل خود را محدود شده است.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Memory FlowerAndroid Endless