جراحی السا گلو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

مشکل گلو السا، باید به یک چک بیمارستان بروید، به دنبال او به بررسی با هم. کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Cartoon Frozen Girl Surgery Elsa Throat