الا در جشنواره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

این زمان الا رفتن به خارج و جشنواره های داخلی بزرگ امروز است. آیا شما او را در این داستان موسیقی همراه؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AdventureGirlHidden ObjectsGirlsEllaFestival