مسکن نخبگان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خرید خانه های ارزان قیمت و فروش قبل از کاهش قیمت آنها. پول بیشتری برای تأمین خانه های بزرگتر کسب کنید

کنترل بازی:
در بازی

Money Management Business