گرفتگی نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

یافتن پنج تفاوت بین دو عکس. اثر هنری خوب، استراحت effect.Click در 5 چیزهایی که شما پیدا کردن بین دو عکس مختلف برای پیشبرد به سطح بعدی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleDifferenceAndroid Eclipse-spot