غذا خوردن! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این بازی همه چیز در مورد غذا خوردن، البته، با این حال آن را به دست آورد

کنترل بازی:
دستورالعمل: کلید های arrow: حرکت تغییر رنگ: Z

Arcade