عید پاک نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شناسایی اختلاف در دو دیدگاه مختلف از اشیاء مشابه و با کلیک آن را به تایید. شما دریافت می کنید 50 امتیاز برای هر کلیک صحیح و شما از دست دادن 25 امتیاز برای هر کلیک اشتباه است. در پایان از کلیک سوم غلط است، بازی می شود بیش از.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleEasterSpotDifference