مأموریت زندان با شکن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

قطع زنجیر در زمان مناسب به عنوان شما می توانید از کلید به نوسان به تمام سکه

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMouse SkillDungeonsBreaker