شکارچی خوانده Payku بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Droids تاخت و تاز شهرستان. هر کسی نمی دانم که در آن از آنها آمد اما آنها
همه چیز کنترل در شهر. شما باید droids eleminate و دست گرفتن کنترل
در شهر.
شما باید سلول های انرژی، سلول های زره ​​پوش و سلول های ارتقاء جمع آوری کند.
سلول صورتی سلول های ارتقا هستند و شما می توانید سلاح های خود را با آنها ارتقا دهید.

کنترل بازی:
به حرکت

ASDW
ماوس به ساقه

شما نوع مختلف droids ملاقات آنها به طور ناگهانی حمله بنابراین شما باید مراقب باشید.
فراموش نکنید برای ارتقاء سلاح خود را.

ShootingAdventureActionPurchase Equipment UpgradesAlienDroidHunterPayku