دوندگان رانش 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

مسابقه دور تن از آهنگ های راه آهن در این بازی ایزومتریک مسابقه زاویه دار. آیا می توانم هر آهنگ را برنده می شود؟

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingPurchase Equipment UpgradesRacingDriftRunners