لباس تا دختر بلند و باریک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر واقعا افتخار از رقم بلند و باریک خود را. آیا شما اغلب تمرینات و یا عادات غذا خوردن سالم برای حفظ تناسب؟ یا حداقل آیا شما می خواهید بدانید که چگونه برای لباس را انتخاب کنید که به شما کمک کند یکی از چهره های کوچک و ریز ساخت؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSlender