خیال باف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این بازی پلتفرم فیزیک بسیار سخت یک Blockdude رویایی را از طریق یک دسته از سطوح حیله گرانه دریافت کنید. استفاده از فلش، z و x برای حرکت دادن خود و جعبه ها.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Platforms Retro Blocks Thinking