اژدها Defroster بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لطفا این اژدها با ذوب برف کمک به طوری که آنها می توانید دوستان خود را ملاقات کند. آنها بیش از حد سرد به حرکت در برف هستند و برخی را منجمد ...!

کنترل بازی:
در بازی

Dragon Fire Mouse Skill Retro