توپ مبارزه با اژدها 2.1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1490221 87.08% with 1711 votes

تاریخ بهترین مبارزان در سری نهایی از این توپ اژدها مبارزه با فیلم ها بازی. شکست شیطان شیطان و تبدیل جنگنده مخلوط هنرهای رزمی قبیله قوی تر Wulin جنگجو.

کنترل بازی:
پخش 1: AD = حرکت انجمن J = حمله، K = پرش L = ذخایر انرژی
UIO = ویژه. انجمن ترکیب: AA / DD = ناگهانی، ساج = چیگونگ، DD J / J = AA جهش چیگونگ. انجمن صفحه 2 بازیکنان :: = ← → حرکت انجمن = 1 حمله، 2 = پرش، 3 = ذخایر انرژی صفحه 456 = ویژه. انجمن ترکیب: → → / ← ← = ناگهانی، 1 = ↓ → چیگونگ → → 1/1 = ← ← چیگونگ جهش.

FightingDragon Ball