دکتر دیزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

دکتر دیزی بهترین دامپزشک در شهر است، چرا که او می داند که چگونه به درمان هر نوع از حیوانات. شما باید به او کمک کند با فعالیت های خود. این کمک خواهد کرد که به دنبال دستورالعمل برای دستیابی به نتایج امیدوار برای.

کنترل بازی:
دستورالعمل داخل بازی را دنبال کنید

AdventureCareServiceManagementDoctorDaisy