Doraemon راز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   568124 82.08% with 692 votes

چیزی اتفاق افتاده است به Doraemon .. و Nobita در من در اتاق خود را قفل شده بود .. این زمان کمک Doraemon پشت! پیدا کردن دوستان خود و رفع Doraemon!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsDetective DoraemonMystery