Doraemon و Nobita انتقام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   637121 84.04% with 758 votes

لطفا Nobita انتقام Jyian و Suneo در کلاس کمک کند که او پشت خود را در هیئت مدیره. شما باید به توجه به معلم!

کنترل بازی:
استفاده از style="float: src="/images/mplay.png" که مسئولیت رسیدگی به.

Puzzle Doraemon Nobita