دورا نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   297 80.56% with 36 votes

در تاریخ آمده، اجازه دهید 'پیدا کردن تفاوت های بین دو عکس. بنابراین، ما ناز دورا بسیار خوشحال خواهد شد. موفق باشید!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

GirlAnimalDifferenceAndroid GirlsDoraSpot